Onthul de begunstigden van uw maatschap

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Onthul de begunstigden van uw maatschap

Onthul de begunstigden van uw maatschap

Blog
02 oktober 2018
Sinds 31 oktober kan u de uiteindelijke begunstigden (UBO’s) van uw maatschap registreren via het MyMinFin-portaal. Doe dit ten laatste op 30 september 2019 en u bent helemaal in lijn met de wetgeving.

Update 25/09: Evenwel heeft de FOD Financiën nu gecommuniceerd dat ze tot 31 december 2019 een gedoogbeleid zullen voeren en in die periode geen sancties zullen toepassen bij een foutieve of onvolledige registratie. 

Een handleiding vindt u hier.

 Vanwaar komt deze verplichting?

De meest recente antiwitwaswetgeving en het KB dat uitvoering geeft aan het UBO-register schrijven voor dat maatschappen, net zoals alle andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen en trusts, hun uiteindelijke begunstigden moeten registreren in het UBO-register. De verantwoordelijkheid en uitvoering ligt hier bij het bestuursorgaan van de entiteit, maar kan worden gedelegeerd aan een gevolmachtigde, bijvoorbeeld de accountant. Deze volmacht geeft u ook via het MyMinFin-portaal.

 Wie zijn de uiteindelijke begunstigden (UBO’s)?

  • de natuurlijke personen die (on)rechtstreeks meer dan 25% van het stemrecht of het kapitaal bezitten, en/of;
  • de natuurlijke personen die op een andere manier controle uitoefenen over de entiteit (bijvoorbeeld door stemafspraken of een aandeelhoudersovereenkomst);
  • als er geen natuurlijke persoon kan worden aangeduid die voldoet aan bovenstaande criteria, dan is de hoofdbestuurder van de entiteit de uiteindelijke begunstigde.

Welke informatie moet u meedelen?

Naast uitgebreide identificatie- en adresgegevens van de UBO, moet u zijn of haar belang in de maatschap en de datum waarop hij/zij UBO is geworden in het register opnemen.

Wie kan de bovenstaande gegevens raadplegen?

De CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking ter bestrijding van witwassen van geld), de politie en onderzoeksgerecht hebben toegang tot alle gegevens in het kader van de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme.

Daarnaast kan de fiscale administratie het UBO-register bekijken.

Ook de entiteiten die onderworpen zijn aan cliëntenonderzoek in het kader van witwassen en financiering van terrorisme (onder andere financiële instellingen, notarissen, enzovoorts) kunnen in het kader van hun cliëntenonderzoek de gegevens in het register raadplegen.

Tot slot kunnen zelfs burgers, mits betaling, een aantal gegevens van de UBO’s opvragen. Al blijven de voornaam, geboortedag, adres en rijksregisternummer van de UBO’s voor hen ontoegankelijk (omwille van privacy redenen).

Hoe gaan de opzoekingen in zijn werk?

Men zoekt op naam of KBO-nummer van de entiteit en niet op natuurlijke persoon. Als de maatschap uw familienaam draagt, dan kan men via uw naam informatie over de maatschap opzoeken. 

Waar moet u de UBO’s registreren?

Het UBO-register is beschikbaar en vindt u via het MyMinFin-portaal. Alle nieuwe opgerichte  entiteiten krijgen telkens 1 maand tijd om zich te registreren. Zijn er zaken gewijzigd met betrekking tot de UBO’s? Dan moet u deze binnen een maand doorgeven. In elk geval moet u de gegevens een keer per jaar bevestigen.

Tegen wanneer moet u de registratie voltooien?

In het Koninklijk Besluit dat de praktische uitvoeringsmodaliteiten van het UBO-register regelt, werd de deadline voor registratie in het UBO-register oorspronkelijk vastgesteld op 30 november 2018. Deze termijn werd nadien verlengd tot 31 maart 2019. Intussen heeft de FOD Financiën aangekondigd dat de deadline nogmaals wordt uitgesteld van 31 maart 2019 tot 30 september 2019. U heeft dus tijd tot en met 30 september 2019 om de uiteindelijke begunstigden van uw maatschap te registreren in het UBO-register.

Wat als u de registratieplicht niet naleeft?

Als u de registratieplicht niet naleeft, verkeerde informatie verstuurt of wijzigingen niet doorgeeft, dan kan u zich verwachten aan administratieve boetes en strafsancties. De administratieve geldboetes kunnen oplopen tot 50.000 euro. De strafrechtelijke sancties kunnen oplopen tot 5.000 euro (verhoogd met de strafrechtelijke opdeciemen maakt dit 40.000 euro).

Heeft u nog vragen ? Stel ze gerust.

Van Lanschot