Is uw maatschap up-to-date?

Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
 1. Blog
 2. Is uw maatschap up-to-date?

Is uw maatschap up-to-date?

Estate planning
28 maart 2023
In 2019 werd het nieuwe vennootschapsrecht ingevoerd. Bestaande vennootschappen krijgen tijd tot 1 januari 2024 om hun statuten aan te passen aan de nieuwe regels. Over welke aanpassingen gaat het en waarop moet u letten?

De maatschap

Een maatschap biedt een oplossing als u vermogen wilt overdragen zonder de volledige zeggenschap te verliezen. Door uzelf in de statuten van de maatschap aan te stellen als statutair zaakvoerder kan u controle behouden over het geschonken vermogen. Het grote voordeel van een maatschap is de flexibiliteit. U kan de spelregels van de maatschap grotendeels zelf bepalen en uitwerken in de statuten. 

3 wettelijke verplichtingen 

Sinds eind 2018 moeten maatschappen voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen:  

1. Inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (‘KBO’).

2. Registratie van de uiteindelijke begunstigden (‘Ultimate Beneficial Owner’) van uw maatschap in het UBO-register. Denk er ook aan om jaarlijks te bevestigen of de informatie in het UBO-register nog actueel is.

3. Boekhouding voeren. Afhankelijk van de omzet moeten maatschappen een vereenvoudigde of dubbele boekhouding voeren. Vanaf een omzet van meer dan € 500.000 (excl. btw) op jaarbasis, is een dubbele boekhouding verplicht. Hoe het omzetbegrip en de dubbele boekhouding juist moeten worden geïnterpreteerd, is nog steeds onduidelijk.
Flexibele halmen
isabelle de wit

Het grote voordeel van een maatschap is de flexibiliteit.

3 aandachtspunten statuten

 1. Nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’)
  Aangezien de maatschap een vennootschap is, zal u ook de statuten van uw maatschap moeten aanpassen aan de nieuwe regels van het WVV. Voor de maatschap gaat het hoofdzakelijk over een aantal nieuwe termen. Zo spreken we sinds de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht bijvoorbeeld niet meer over ‘maten’ maar over ‘vennoten’ en werd het begrip ‘deelbewijzen’ vervangen door ‘aandelen’. 
  Als de statuten niet worden aangepast vóór 1 januari 2024, zal u als zaakvoerder mee aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de hierdoor geleden schade.  Hoewel dit eerder een theoretisch risico lijkt, is een aanpassing van de statuten toch aangewezen om te vermijden dat uw positie als zaakvoerder in gevaar komt. De zaakvoerder van de maatschap is namelijk verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving. 

 2. Voor het Vlaamse Gewest: standpunten Vlaamse Belastingdienst (‘VLABEL’)
  De verplichte aanpassing van de statuten ingevolge het nieuwe WVV is bovendien een geschikt moment om de statuten van uw maatschap af te toetsen aan de visie van de VLABEL. Uit de rulingpraktijk van VLABEL gedurende de afgelopen jaren, blijkt dat u best rekening houdt met volgende aandachtspunten:
   
  • Behoud niet alle macht als zaakvoerder  
  Het is belangrijk om een evenwichtige verdeling van bevoegdheden te voorzien tussen de zaakvoerder en de vennoten. Als u als ouder aan uw kinderen schenkt en nadien de volledige controle over het geschonken vermogen blijft uitoefenen, kan er volgens VLABEL geen sprake zijn van een echte schenking. Er zal dan bij uw overlijden toch nog erfbelasting verschuldigd zijn op het geschonken vermogen.  

  • Bepaalde duurtijd van de maatschap 
  In de praktijk blijkt dat VLABEL moeite heeft met maatschappen waarvan de duurtijd gekoppeld is aan de levensduur van de schenker(s). Kies daarom liever voor een bepaalde duurtijd van bijvoorbeeld twintig of dertig jaar, afhankelijk van de leeftijd van de schenker(s). 

   Overdrijf niet met inkomstenbehoud 
  Let ook op met een te grote mate van inkomstenbehoud. Als u een schenking heeft gedaan met een overdreven hoge rentelast, zou u als schenker op termijn de schenking kunnen uithollen. Volgens VLABEL is er dan geen sprake van een schenking. 
  Voor nieuwe schenkingen kan u daarom best de rentelast begrenzen tot een bepaald percentage (bijvoorbeeld 60%) van de waarde van de oorspronkelijke schenking. U kan als schenker dan nooit meer rente opnemen dan het vastgestelde percentage.

  Het Brusselse en het Waalse Gewest vallen onder een andere fiscale administratie. Hoewel de rulingpraktijk van VLABEL de afgelopen jaren strenger is gebleken dan die van de federale administratie, zou deze tendens zich op termijn ook kunnen verderzetten in het Brusselse en Waalse Gewest.

 3. Onbekwaamheid vennoot (gewijzigd art. 2003 oud BW).
  Het mandaat van de zaakvoerder wordt beschouwd als een volmacht van de vennoten aan de zaakvoerder. Dit betekent dat wanneer één van de vennoten wilsonbekwaam zou worden, uw positie als zaakvoerder in het gedrang kan komen. Sinds 1 maart 2019 is het mogelijk om hiervoor een oplossing te voorzien in de statuten. U kan sindsdien uitdrukkelijk bepalen dat de volmacht aan de zaakvoerder blijft bestaan ingeval van onbekwaamheid van een vennoot. Deze kleine toevoeging biedt een grote bescherming voor u als zaakvoerder.  

Conclusie 

Om u in regel te stellen met het nieuwe vennootschapsrecht, dringt een wijziging van uw statuten vóór 1 januari 2024 zich op. U doet er bovendien goed aan uw statuten ook af te stemmen op de visie van VLABEL. Zo vermijdt u dat er later bij uw overlijden toch nog erfbelasting verschuldigd is op het geschonken vermogen. 

Laat u begeleiden door een specialist zodat u altijd in lijn blijft met de laatste wet- en regelgeving.   
Isabelle De Wit
Wealth structuring | Estate Planner
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel